Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

 

Nawigacja

Świetlica Zajęcia Nasze zasady Regulamin Kadra Galeria zdjęć

Ewa Hoinka

Świetlica

 

      

 

                         

 W Szkole Podstawowej nr 12 w Piekarach Śląskich działa świetlica szkolna,
do której uczęszczają uczniowie klas  I-VI.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16. 
Świetlica szkolna  zapewnia opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej
pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreakcji.
Jest miejscem dobrej rozrywki, gdzie uczniowie kształtują nawyki czynnego wypoczynku,
uczą się racjonalnie spędzać czas wolny, nabierać pozytywnych przyzwyczajeń,
rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego
w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające,
czytelnicze, teatralne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia i  gry sportowe,
a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji.
W bieżacym roku szkolnym do świetlicy szkolnej zapisanych jest 110 dzieci.

                                                                                                          

                                                                                    

ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkoła nasza docenia wychowawczą rolę świetlicy szkolnej. 
Szkoła  z roku na rok cieszy się coraz lepszą opinią wśród dzieci i rodziców
ze względu na miłą atmosferę oraz profesjonalizm dyrekcji i nauczycieli
w wypełnianiu zadań wychowawczych i dydaktycznych.
Swoimi działaniami świetlica obejmuje wszystkich uczniów,
w szczególności z klas I – III.

 

PLAN PRACY NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

       

Nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej pełni wychowawca świetlicy,
organizując jej pracę zgodnie z ułożonym przez siebie planem.

 

 

     Główne założenia Planu Pracy :    
 

 Wyposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt, gry,pomoce dydaktyczne
i inne artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć przez cał rok szkolny

Przygotowanie sali świetlicy do prowadzenia zajęć opiekuńczych,
wychowawczych i dydaktycznych.

 

Opracowanie rocznego planu pracy.

 

Opracowanie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych.

 

Sporządzanie semestralnych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej
oraz przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej.

 

Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych w ustalonej liczbie godzin.

 

Współpraca z nauczycielami szkoły, dyrekcją i pedagogiem szkolnym.

    

    

 

 DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

roczny plan pracy,

tygodniowy plan zajęć,

semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej,
dzienniki zajęć wychowawczych,

teczka dokumentów świetlicy (regulaminy, zasady uczestnictwa w zajęciach).

 

 

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia
i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy  o wdrażanie uczniów
do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu,
o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,
rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć
oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywani sytuacji konfliktowych,
panowania nad emocjami.

Staramy się uczyć oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się
w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań.
Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie.

Sale świetlicy wyposażone są w wiele ciekawych gier edukacyjnych, telewizor,
magnetowid, komputery. Uczniowie na miejscu mogą korzystać z poradników,
czasopism i innych książek. Wszystko jest to organizowane w celu  kształtowania 
               zainteresowań uczniów i zapewnienie im ciekawych form spęd       zania czasu wolnego.