Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

 

Nawigacja

Regulamin Zajęcia Nasze zasady Kadra Galeria zdjęć Karta świetlicy rok szkolny 2018/2019

Ewa Hoinka

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12  im. JANA DEMARCZYKA

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którzy po zakończeniu zajęć lekcyjnych:

- oczekują na odebranie przez rodziców;

- nie uczęszczają na zajęcia religii;

- korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.

 

I. Cele i zadania świetlicy

 

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji
  i nauce, rozwijanie zainteresowań, zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej.
 2. Szkoła obowiązana jest zorganizować świetlicę, w przypadku gdy uczniowie muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 3. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 

II. Organizacja pracy w świetlicy

 

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej, nad którą sprawuje opiekę
  1 nauczyciel wynosi do 25 uczniów.
 3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 4. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.3o   do 16.oo. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.
 5. Świetlica realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

 

III. Wychowankowie świetlicy

 

 1. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 2. Kwalifikacji i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez kierownika świetlicy. W skład komisji wchodzą: kierownik świetlicy, nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicowych poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej.
 4. W deklaracji zgłoszeniowej należy umieścić dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.
 5. W deklaracji rodzice (opiekunowie prawni) umieszczają istotne informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 6. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania przez dziecko świetlicy szkolnej rodzice mają obowiązek zgłosić pisemnie.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione w deklaracji.
 8. Dzieci nie mogą być odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby upoważnione) będących pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej może zostać wezwana policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
 9.  Rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) mają obowiązek przestrzegania czasu pracy świetlicy i odbioru dzieci do godz. 16.00 . W przypadku możliwego spóźnienia rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) są zobowiązani do telefonicznego powiadomienia o tym.
 10.  Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w świetlicy po zakończeniu zajęć świetlicowych.
 11. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy po lekcjach samodzielnie zgłaszają się do świetlicy.
 12. Niezgłoszenie się lub samowolne opuszczenie świetlicy przez wychowanków  traktowane jest jako ucieczka ze szkoły i ma wpływ na ocenę z zachowania.

 

IV. Pracownicy świetlicy

 

 1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy, wychowawcy.
 2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy, wychowawców.

 

V. Dokumentacja

 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 4. Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią.
 5. Pisemne odwołanie upoważnienia do odbioru dziecka.